online-BOM

 

Medlemsblad for

B&OI - Orientering

HÅNDTERING AV BILAG

av leder Per Rekkedal
10.april 2008. nyhet-04-2008


 

Retningslinjer for håndtering av bilag fom mars 2008


1. Alle utgifter skal anvises av leder. Nestleder fungerer i hans fravær. Leder oversender bilag til kasserer for utbetaling og bokføring.

2. Utvalgene disponerer budsjettet innenfor de rammer årsmøtet har vedtatt. Utgifter vedrørende utvalgene attesteres av en person i utvalget før de oversendes leder. Dette kan gjøres pr. mail. Styret ønsker økonomirapportering pr utgangen av april og oktober i tillegg til årets slutt. For at regnskapet til enhver tid skal gi et best mulig bilde av kubbens økonomiske stilling er det viktig at utgiftsbilag blir fortløpende ekspedert.

3. Utvalgene og styret må sørge for at det blir utstedt inntektskrav i rett tid slik at klubben får de inntektene den har krav på.

Mvh Per Rekkedal